استان خراسان جنوبي
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان به همراه معاون مدیریت و پشتیبانی و مشاوره وقف اداره کل اوقاف خراسان جنوبی از بخش های مختلف مرکز خیریه توانبخشی علی اکبر(ع) بیرجند بازدید کردند.
سه شنبه 14 آذر 1396    
بازدید: 33
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان به همراه معاون مدیریت و پشتیبانی و مشاوره وقف اداره کل اوقاف خراسان جنوبی از بخش های مختلف مرکز خیریه توانبخشی علی اکبر(ع) بیرجند بازدید کردند.
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa
aaa