چه میزان از خدمات اداره کل اوقاف و امورخیریه استان رضایت دارید؟
کم
متوسط
زیاد
عالی