• امروز سه شنبه سیزدهم خرداد 1399 

راهبرد مشارکت مصوب

صفحه ی اصلی / راهبرد مشارکت مصوب

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی در راستای تکریم مراجعه کنندگان همواره آماده استفاده از نظرات ارزشمند دریافت کنندگان خدمت می باشد ودر این راستا  طبق بند ۲ ماده ۹ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.
این سازمان با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات و انتقادات دستگاه های اجرایی و مردمی در خصوص بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.